Warunki zakupów, sprzedaży i dostaw

stahl_p_p

Warunki zakupów, sprzedaży i dostaw

 

        Plik do pobrania: OWSiD- wersja 01.03.2022.pdf 

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy określają zasady współpracy firmy ASE ATEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-557) przy ul. Narwickiej 6 (zwanej dalej Dostawcą) w zakresie dostaw towarów i usług (zwanych dalej produktami) oferowanych przez Dostawcę dla Klienta (zwanego dalej Zamawiającym). Zamawiającym będzie każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców dokonujący transakcji handlowych z Dostawcą.

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy są integralną częścią każdej oferty Dostawcy i umowy handlowej, a podjęcie współpracy w zakresie dostaw stanowi równocześnie ich akceptację.

1.3. Umowy handlowe mogą modyfikować i uszczegóławiać zapisy niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. W razie sprzeczności postanowień Umowy z treścią niniejszych OWSiD, rozstrzygające znaczenie ma treść Umowy. W sprawach nieuregulowanych w dokumencie rozstrzygnięcie znajdują pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

1.4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy są dostępne na stronie internetowej Dostawcy https://aseatex.pl/pl/warunki-zakupow-sprzedazy-i-dostaw.

 

2. Zamówienie

2.1. Dostawca podejmuje się realizacji dostawy na postawie zamówienia złożonego: osobiście, przesłanego za pośrednictwem poczty do siedziby Dostawcy lub na adres jednego z oddziałów lub drogą elektroniczną. Tylko potwierdzone przez Dostawcę ilości produktów z zamówienia mogą być traktowane jako wiążące do realizacji i stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści uważa się za nową ofertę. Odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotne treści ofert poczytuje się za jej przyjęcie. Dostawca może też uzależniać zawarcie umowy dostawy od zapłaty przez Zamawiającego płatności za wcześniejsze dostawy produktów lub od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki.

2.2. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Zamawiającego, adres Zamawiającego, rodzaj i ilość zamawianego produktu, miejsce dostawy, numer oferty, na podstawie której zostało złożone zamówienie (jeśli dotyczy), imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru zamówionych produktów, nazwę i adres płatnika, jeśli jest inny niż Zamawiającego, nazwę i adres miejsca doręczenia faktury, jeśli jest inny niż Zamawiającego oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień oraz jej podpis.

2.3. Informacje dotyczące produktów przedstawione w materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej Dostawcy mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.4. Minimalna wartość netto Zamówienia wynosi 1.000 PLN / 250 EUR. Gdy wartość Zamówienia jest niższa niż minimalna, Dostawca ma prawo naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości netto 100 PLN / 25 EUR.

 

3. Anulacja zamówienia (odstąpienie od umowy)

3.1. W przypadku anulowania zamówienia (odstąpienia od Umowy) przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie za produkty dostarczone do daty odstąpienia od Umowy. Zamawiający dodatkowo pokryje koszty produktów w zakresie, w jakim Wykonawca nie może anulować dostawy oraz inne udokumentowane wydatki poniesione przez Dostawcę w związku z takim odstąpieniem od Umowy, kwota ta zostanie powiększona o 15% (opłata operacyjna Dostawcy).

3.2. Zapłata powyższych kwot winna być dokonana jednocześnie ze złożeniem oświadczenia od odstąpieniu od umowy.

 

4. Czas dostawy, opóźnienie dostawy

4.1. Dotrzymanie terminu dostawy zależy od spełnienia przez Zamawiającego jego zobowiązań umownych. Czas dostawy rozpoczyna się po złożeniu zamówienia, ale nie przed wyjaśnieniem wszystkich szczegółów dotyczących realizacji zamówienia, dostarczeniem przez Zamawiającego całościowej dokumentacji, zezwoleń i zwolnień, otrzymaniem przez Dostawcę uzgodnionych zaliczek oraz spełnieniem wszelkich warunków uzgodnionych przez strony, umożliwiających realizację zamówienia. W przeciwnym razie, czas dostawy zostanie odpowiednio przedłużony, chyba że za opóźnienie odpowiada Dostawca.

4.2. Uzgodniony czas dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli produkty opuściły siedzibę Dostawcy przed upłynięciem czasu dostawy lub, w przypadku dostawy ex works (EXW Incoterms 2020), jeżeli Zamawiający został powiadomiony, że produkty są gotowe do wysyłki i zostały one należycie wyodrębnione.

4.3. Jeżeli dostawa ulegnie opóźnieniu z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych i/lub nietypowych okoliczności po stronie Dostawcy, którym nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, czas dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Powyższe obowiązuje niezależnie od tego, czy takie opóźnienie miało miejsce w siedzibie Dostawcy, czy w siedzibie jednego z jego Poddostawców.

4.4. Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności za terminową realizację dostaw oraz ewentualnych innych zobowiązań umownych, jeżeli okoliczności niezależne od Dostawcy lub Poddostawców sprawią, że spełnienie warunków umowy będzie niemożliwe lub wyjątkowo trudne. Okoliczności w rozumieniu niniejszej klauzuli obejmują, w szczególności, okoliczności takie, jak:

1. mobilizacja, wojna, zamieszki, niepokoje społeczne, blokady, spory pracownicze, demonstracje, strajki i sabotaże,

2. szkodliwe zjawiska pogodowe, takie jak lód, wody powodziowe lub niski stan wód, huragany, trzęsienia ziemi i fale powodziowe,

3. przeszkody, opóźnienia, ograniczenia lub zaprzestanie załadunku i transportu,

4. wybuch, pożar, zniszczenie zakładu produkcyjnego, obiektów magazynowych, maszyn i ich części w całości lub części,

5. skutki „kryzysu energetycznego”, brak paliwa lub energii,

6. brak ludzi do pracy spowodowany wystąpieniem chorób i epidemii,

7. dostawca nie otrzymał wszystkich surowców, dodatków lub opakowań lub otrzymał je niezgodnie z zamówieniem,

8. zarządzenia państwowe w kraju lub za granicą,

9. nieprzewidziane i niezależne od Dostawcy zakłócenia łańcucha dostaw,

nie wyłączając skutków COVID-19, SARS-CoV-2 lub jego mutacji nieznanych w momencie zawierania Umowy.

4.5. Jeżeli za opóźnioną dostawę będzie odpowiadał Dostawca, a Zamawiający poniesie z tego tytułu szkodę, Zamawiający będzie miał prawo do żądania kary umownej za każdy pełny tydzień opóźnienia w kwocie 0,5%, nieprzekraczającej jednak 5% wartości netto tej części całej dostawy, której z powodu opóźnienia nie można było na czas lub zgodnie z warunkami umowy wykorzystać.

4.6. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy wynikająca z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego w tytułu realizacji zamówienia, jest ograniczona do wysokości 100% wartości netto danego zamówienia. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych. Wykonawca nie odpowiada za utracone korzyści oraz szkody pośrednie.

 

5. Wysyłka, przejście ryzyka, przyjęcie dostawy

5.1. Dostawa zostanie zrealizowana w trybie ex works (EXW Incoterms 2020), chyba że uzgodniono inaczej. Jeżeli Dostawca ma obowiązek wysłania produktów, ma również prawo do wybrania metody i trasy transportu. Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia transportowego, którego koszty ponosi Zamawiający.

5.2. Ryzyko, również w przypadku dostawy częściowej, przechodzi na Zamawiającego nie później niż w momencie pozostawienia przez Dostawcę produktów do dyspozycji Zamawiającego. Powyższe postanowienie obowiązuje niezależnie od tego, czy Dostawca zobowiązał się zrealizować dodatkowe usługi, takie jak opłacenie kosztów transportu, dostawy lub montażu.

5.3. Jeżeli wysyłka zostanie opóźniona z powodu okoliczności, za które Dostawca nie będzie odpowiadał, ryzyko przejdzie na Zamawiającego po 7 dniach kalendarzowych od przekazania powiadomienia o gotowości do wysyłki. Dostawca będzie miał jednak obowiązek wykupienia ubezpieczenia zgodnie z żądaniem Zamawiającego i na koszt Zamawiającego.

5.3.1. Po upływie wskazanych wyżej 7 dni, w przypadku nieodebrania towaru przez Zamawiającego, Dostawca jest upoważniony do naliczania opłaty magazynowej w wysokości 0,1% wartości zamówienia netto za każdy dzień składowania.

5.4. Produkty muszą zostać odebrane pod względem ilościowym i jakościowym, obejmującym możliwe do stwierdzenia ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które muszą być potwierdzone na dokumencie WZ lub dowodzie dostawy. Produkty odebrane przez Zamawiającego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych oraz fizycznych. Zamawiający będzie miał obowiązek przyjęcia dostarczonych produktów, nawet w razie zauważenia drobnych wad, bez uszczerbku dla roszczeń gwarancyjnych.

5.5. Dostawca ma prawo do realizacji częściowych dostaw.

5.6. Dla dostawy, w której wartość netto towaru przekracza 6.000 PLN netto, koszt przesyłki na terenie kraju ponosi Dostawca, z wyłączeniem dostaw ponadgabarytowych. Nie zmienia to jednak faktu, iż dostawa zostanie zrealizowana w trybie ex works (EXW Incoterms 2020).

 

6. Gwarancja i rękojmia

6.1. Strony wyłączają stosowanie rękojmi w stosunkach między nimi, zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Dostawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji od dnia przejścia ryzyka na Zamawiającego.

6.3. Dostawca będzie odpowiadał z tytułu gwarancji jedynie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, w szczególności z powodu wadliwego jego projektu, złych materiałów konstrukcyjnych lub nieprawidłowego wykonania.

6.4. Gwarancja nie obejmuje, w szczególności:

1. użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i przeznaczeniem,

2. uszkodzeń spowodowanych w wyniku nieprawidłowego lub niedbałego przenoszenia, przechowania lub wykorzystywania produktu,

3. nieprawidłowego montażu i/lub instalacji oraz nieprawidłowego wprowadzenia do eksploatacji produktu przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie,

4. naturalnego zużycia,

5. zastosowania nieprawidłowych urządzeń, narzędzi i materiałów,

6. nieprawidłowych prac budowlanych,

7. nieprawidłowego podłoża budowlanego,

8. oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych.

6.5. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieautoryzowanych modyfikacji wyrobu lub napraw, wykonanych przez Zamawiającego lub osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy.

6.6. Dostawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona prace naprawcze lub dostarczy części zamienne (produkty), które są jego zdaniem niezbędne, w uzgodnionym terminie. Wszelkie wymienione części stają się własnością Dostawcy.

6.7. Jeżeli Dostawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwych produktów produkty wolne od wad albo dokonał istotnych napraw produktów objętych gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia produktów wolnych od wad lub zwrócenia produktów naprawionych. Jeżeli Dostawca wymienił część zamienną, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do części zamiennej wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, wskutek wady produktu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

6.8. Zamawiający zobowiązany jest dokonać powiadomienia Dostawcy o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu, przesyłając powiadomienie w formie pisemnej na adres: ASE ATEX Sp. z o.o., ul. Narwicka 6; 80-557 Gdańsk lub e-mailem: zrs@ase.com.pl. Zgłoszenie reklamacyjne musi być przesłane w formie kompletnie wypełnionego Zgłoszenia Reklamacyjno-Serwisowgo (ZRS), którego wzór jest umieszczony na stronie www.aseatex. pl.

6.9. Dostawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni od daty jego wpłynięcia.

6.10. W przypadku uznania roszczenia reklamacyjnego dostawa produktów od i do Zamawiającego odbywa się na koszt Dostawcy w uzgodnionym obustronnie terminie.

6.11. W przypadku nieuznania roszczenia reklamacyjnego Dostawca obciąży Zamawiającego kosztami nieuzasadnionej reklamacji.

6.12. Towar wysyłany przez Zamawiającego w ramach reklamacji powinien być należycie zapakowany i zabezpieczony oraz oczyszczony. Do towaru należy obowiązkowo dołączyć kopię kompletnie wypełnionego Zgłoszenia Reklamacyjno-Serwisowgo (ZRS).

 

7. Ceny i płatność

7.1. Ceny podawane są w trybie ex works (EXW Incoterms 2020) i nie obejmują obowiązującej w danej chwili stawki podatku od towarów i usług, chyba że uzgodniono inaczej. Dodatkowe koszty pakowania, wysyłki, ubezpieczenia, cła i instalacji są naliczane oddzielnie.

7.2. Dostawca ma prawo wstrzymać się z realizacją części umowy, jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że spełnienie świadczenia przez Zamawiającego jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy. Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, warunkując spełnienie umowy przez siebie od dostarczenia przez Zamawiającego odpowiedniego zabezpieczenia płatności.

7.3. W przypadku transakcji w walutach obcych, Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wahania kursów walut sprawią, że będą one dla Dostawcy niekorzystne o więcej niż 10% w stosunku do wartości zamówienia. Wahania kursów walut skutkujące możliwością odstąpienia od umowy przez Dostawcę muszą mieć miejsce po złożeniu zamówienia i przed realizacją pierwszej dostawy na mocy tej umowy.

7.4. Strony mogą rozliczać się  w walucie EUR, gdy wartość netto zamówienia przekracza kwotę 3.000 EUR.

 

8. Prawa własności przemysłowej

8.1. Dostawca zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkiej dokumentacji towarzyszącej każdej ofercie oraz wszelkich dokumentów i informacji otrzymanych przez Zamawiającego w trakcie procesu sprzedaży i dostawy. Zamawiający zobowiązany jest do nieudostępniania tych dokumentów i informacji osobom trzecim bez wyraźnej zgody Dostawcy i będzie używał tych dokumentów i informacji wyłącznie zgodnie z umową. Powyższe nie dotyczy informacji, które są już dostępne publicznie, niezależnie od procesu sprzedaży i dostawy, i które były w posiadaniu Zamawiającego przed ich przekazaniem mu przez Dostawcę lub które zostały uzyskane przez Zamawiającego od upoważnionej osoby trzeciej, niezależnie od procesu sprzedaży i dostawy.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Miejscem realizacji zarówno płatności, jak i dostawy jest siedziba Dostawcy.

9.2. Językiem umowy jest język polski, o ile nie uzgodniono inaczej. Powyższe obowiązuje nawet wtedy, gdy komunikacja między personelem Zamawiającego a Dostawcy, dotycząca kwestii technicznych, logistycznych i innych kwestii praktycznych, odbywa się w innym języku.

9.3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy oraz cały stosunek prawny Dostawcy i Zamawiającego są regulowane wyłącznie przez prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

9.4. W razie sporu między stronami umowy miejscem jurysdykcji będzie sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. Dostawca może jednak zdecydować o tym, aby wszcząć postępowanie przeciwko Zamawiającemu w miejscu jurysdykcji Zamawiającego.

9.5. W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów/załączników Umowy rozstrzyga kolejność ich wymienienia w Umowie.

9.6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy lub inne postanowienia powiązane z innymi warunkami okażą się nieważne, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia i warunki.

9.7. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz.118 ze zm.), Dostawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

 

Niniejsza wersja OWSiD obowiązuje od dnia 01.03.2022r.

Wstecz